Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

‘Khiếu kiện đông người làm xấu hình ảnh thủ đô’



Sáng 27/9, Ch tch Hà Ni Nguyn Thế Tho cho rng, vic người dân đi khiếu kin là bày t nguyn vng cá nhân, nhưng mc áo màu Quc kỳ, cm khu hiu đòi đt đã “làm xu hình nh th đô, nh hưởng đến ngoi giao”.
Theo báo cáo ca UBND TP Hà Ni, 9 tháng qua đã có 178 đoàn đông người đi khiếu kin, ch yếu là khiếu ni v đt đai, gii phóng mt bng. Ni cm như v vic ca 100 công dân phường Dương Ni, 70 người phường Kiến Hưng, 40 người phường Yên Nghĩa (Hà Đông), 150 tiu thương ch Nghĩa Tân (Cu Giy), đoàn 200 người dân xã Tiên Dương (Đông Anh), bnh binh 5 xã huyn Quc Oai, 160 người dân ph Tân Mai (th xã Xuân Mai)
Ngoài ra, còn có mt s trường hp khiếu kin có t chc, li dng quyn t cáo đ kích đng, xúi gic, lôi kéo tp trung đông người.
Đánh giá ca UBND thành ph cho thy, công tác ch đo và gii quyết khiếu ni ca chính quyn mt s nơi còn thiếu quyết lit, ngi va chm, né tránh, s liên đi trách nhim. Trong khi đó, công tác qun lý đt đai ca đa phương còn lng lo, đ xy ra vi phm nhưng không gii quyết kp thi, đ tn đng
Bà con tiu thương ch Nghĩa Tân phn đi chính sách xây ch mi.
Ti hi ngh giao ban qun, huyn v công tác gii quyết đơn thư khiếu ni, t cáo liên quan đến qun lý đt đai sáng 27/9, Ch tch Nguyn Thế Tho đánh giá cao công tác gii quyết đơn thư ca b phn tiếp dân ca thành ph, bi trong 9 tháng đã tiếp 15.000 lượt người, x lý 21.500 đơn thư, tăng 89% so vi năm 2011.
Ông Tho cho rng, trong khi lượng đơn thư vn tăng mnh thì cn thc hin nhiu gii pháp, quan tâm đến các kiến ngh ca người dân đ có chính sách h tr tt nht mà không nên áp dng các quy đnh cng nhc. Ông cũng yêu cu các ngành rà soát các chính sách thu hi đt đm bo đi sng ca người dân khi b thu hi đt được bng hoc tt hơn nơi cũ; đơn gin các th tc hành chính…
“Vic làm ca bà con là bày t nguyn vng ca mình, nhưng mc áo màu Quc kỳ, mang theo khu hiu đòi đt đã làm xu hình nh th đô, nh hưởng đến ngoi giao”, Ch tch Hà Ni Nguyn Thế Tho bày t và đ ngh, khi có khiếu ni đông người, lãnh đo các qun, huyn phi trc tiếp đi thoi vi người dân, gii quyết các kiến ngh ca dân đ gii quyết dt đim các khiếu ni khi mi phát sinh.
Còn Bí thư thành y Hà Ni Phm Quang Ngh cho biết, bui sáng ông m ca đã thy người dân đng ch đưa đơn, 19h tr v nhà cũng có người ch đưa đơn, chưa k cơ quan cũng thường nhn đơn khiếu ni. Thi đim này, thành ph có khong 200 người thường xuyên đi khiếu kin.
Ông Bí thư ví von: “Gii phóng mt bng như mt món ăn trên bàn tic, chng ai mun ăn món này song vn cn phi ăn”. Do vy, công tác gii phóng mt bng là nhim v bt buc, không làm thì không th thc hin các d án. Đô th hóa nhanh càng ny sinh khiếu kin nhiu, như đin hình qun Hà Đông.
Theo Bí thư Ngh, các khiếu ni đúng chính sách chiếm khong 20%, có 20% na đúng na sai, do vy người ph trách gii quyết khiếu ni cn phi tìm hiu thông tin nhiu chiu đ tr li người dân được chính xác và gii quyết tt v vic.
“Tôi cho rng cn dng phương án xây ch Nghĩa Tân, đ ngh S Thương mi đánh giá li nhng cái được và chưa được khi chuyn đi ch truyn thng sang trung tâm thương mi”, ông Ngh yêu cu và cho rng, hãy đt vào v trí người dân. Khi thu hi đt cn h tr tt nht v h tng công cng, v nhà cho dân.
“Người gii quyết đơn thư phi có tinh thn gii quyết dt đim v vic ch không nói là tôi làm đúng thm quyn, đúng th tc. K c người dân khiếu kin sai thì phi gii thích rõ cái sai đó”, Bí thư Phm Quang Ngh ch.
Ông cũng yêu cu, công tác khiếu ni t cáo phi gn vi đu tranh phòng chng tham nhũng và ci cách hành chính; phi hp giám sát, kim tra, thanh tra công v đi vi các cơ quan qun lý nhà nước.

Đoàn Loan
Ngun: VNExpress / Basam 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét