Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Mở rộng Tân Sơn Nhất vì ‘lãnh chúa’ cho dùng ‘lãnh địa’

Phi trường Tân Sơn Nhất sau trận mưa chiều 26 tháng 8. Đây là hệ quả của việc Bộ Quốc Phòng Việt Nam tùy tiện lập ra các khu dân cư vây quanh phi trường này. (Hình: Facebooker Biên Hòa Young)

Phi trường Tân Sơn Nht sau trn mưa chiu 26 tháng 8. Đây là h qu ca vic B Quc Phòng Vit Nam tùy tin lp ra các khu dân cư vây quanh phi trường này. (Hình: Facebooker Biên Hòa Young)
VIT NAM Chính ph Vit Nam va chính thc giao cho ba b và chính quyn thành ph Sài Gòn trách nhim phi hp thc hin vic m rng phi trường Tân Sơn Nht.
Theo báo chí Vit Nam thì ch trì kế hoch phi hp m rng phi trường dân s ln nht Vit Nam là… B Quc Phòng! Lý do B Quc Phòng gi vai trò ch trì vì phn đt 21 héc ta nơi s xây dng thêm các nhà ga, trung tâm bo trì sa cha phi cơ, bãi đu phi cơ là đt ca B Quc Phòng Vit Nam!
Phi trường Tân Sơn Nht khi công năm 1930 ti xã Tân Sơn Nht, qun Gò Vp, tnh Gia Đnh. Năm 1933 đón chuyến bay đu tiên t Pháp ti. Năm 1956 được m rng vi phi đo dài 3,000 mét bng bê tông. Trước đó phi đo Tân Sơn Nht ch chng 1,500 mét và mt là đt nn.
Trước tháng 4 năm 1975, khu vc Tân Sơn Nht va có phi trường dân s, va có mt s căn c quân s và phi trường quân s. Tng din tích ban đu ca khu vc Tân Sơn Nht chng 1,900 héc ta, phn ln được đ trng va vì lý do an ninh, va nhm có th m rng phi trường Tân Sơn Nht khi cn.
Sau tháng 4 năm 1975, các căn c quân s khu vc Tân Sơn Nht tr thành chiến li phm ca B Quc Phòng Vit Nam. T gia thp niên 1980, B Quc Phòng Vit Nam bt đu phân lô, cp đt cho các sĩ quan làm nhà và các đơn v có tài sn đ liên doanh. Khu vc Tân Sơn Nht tr thành hn lon trong tình trng vô chính ph các viên chc dân s, k c công an không có quyn lai vãng khong mt thp niên. Đến gia thp niên 1990, B Quc Phòng Vit Nam mi giao các khu dân cư do h to ra cho chính quyn thành ph Sài Gòn đ chính quyn thành ph này xây dng h thng cp đin, cp nước, h thng thoát nước, cp h khu cho cư dân trong các khu dân cư trên đt quân s. B Quc Phòng Vit Nam tiếp tc s hu phn đt còn li.
Đó là lý do tng din tích phi trường Tân Sơn Nht gim t 1,900 héc ta xung còn 850 héc ta.
Do lưu lượng phi cơ, hành khách dân s càng ngày càng tăng mà không th m rng, phi trường Tân Sơn Nht tr thành quá ti. Cc Hàng Không Vit Nam và Tng Công Ty Cng Hàng Không Vit Nam trình kế hoch vay $18.7 t đ xây dng mt phi trường mi ti Long Thành, Đng Nai.
Kế hoach này b nhiu chuyên gia kinh tế và hàng không phn đi vì phí tn quá ln và mc đ tác đng đến kinh tế xã hi theo hướng tiêu cc rt khó lường. Chng hn n nn ca quc gia s tăng mà không có gì bo đm d án phi trường Long Thành s sinh li. Theo mt báo cáo ca chính quyn tnh Đng Nai, nếu phi s dng 5,000 héc ta đt đ thc hin d án phi trường Long Thành, chính quyn s phi thu hi đt ca 5,400 gia đình, nh hưởng ti sinh hot, sinh kế ca 17,000 người. Theo nhiu chuyên gia, thay vì xây dng phi trường Long Thành thì nên m rng phi trường Tân Sơn Nht v hướng Bc bi ti đó đang còn 157 héc ta đt. Tuy nhiên đ ngh đó li bt kh thi bi 157 héc ta đt y là… tài sn ca B Quc Phòng.
Ging như các khu đt quc phòng trên khp Vit Nam, trước nay, B Quc Phòng có th s dng các khu đt quc phòng như tài sn đ góp vn vào nhiu liên doanh, hoc đem bán hay cho thuê, k c cho thuê cha hàng buôn lu ch dt khoát không giao li đ thc hin các d án phát trin h tng quc gia, B Quc Phòng cũng không chu t b quyn s hu 157 héc ta đt cnh phi trường Tân Sơn Nht đ m rng phi trường này.
Sau các chuyên gia, ti lượt dân chúng và báo gii đ kích kch lit vic chính ph Vit Nam chp nhn cho B Quc Phòng th gi và đem 157 héc ta đt cnh phi trương Tân Sơn Nht cho thuê làm sân golf 18 l, ri đi vay $18.7 t xây dng phi trường Long Thành.
Nhng câu hi như ti sao li dùng “đt quc phòng làm sân golf (?), nếu B Quc Phòng không có nhu cu, ti sao không thu hi đt đó dùng vào các mc tiêu công ích như m rng phi trường Tân Sơn Nht (?), chính quyn có biết nhiu d án sân golf không sinh li, đu tư sân golf v thc cht ch là kiếm đt xây dng bit th, nhà hàng, không (?), chính quyn có biết nếu có sân golf thì ch đu tư s phi dùng mt lượng ln thuc bo v thc vt, lượng thuc này s làm môi trường ô nhim trm trng hay không (?),… đu không được tr li.
Trước s phn n càng lúc càng tăng, tháng 2 năm ngoái, B Giao Thông-Vn Ti Vit Nam loan báo đã tính toán li, theo đó chi phí thc hin d án phi trường Long Thành không ti mc $18.7 t mà ch cn vay chng $15.8 t.
Nói cách khác, d án phi trường Long Thành vn được duyt, B Quc Phòng vn gi được 157 héc ta đt cnh phi trường Long Thành.
Tuy nhiên thc tế luôn luôn không như mong mun, khu vc Tân Sơn Nht không ch b kt xe, ngp lt nng n vì nhng khu dân cư do B Quc Phòng Vit Nam to ra bt chp qui hoch hi gia thp niên 1980 mà phi cơ cũng b kt. Theo thiết kế, vào lúc này, phi trường Tân Sơn Nht ch có th tiếp nhn khong 25 triu lượt khách/năm nhưng con s khách đến và đi hin đã xp x 30 triu lượt/năm.
Văn phòng chính ph Vit Nam tha nhn, do h tng thiếu đ th nên nhiu chuyến bay đến Tân Sơn Nht phi lượn trên tri đ ch đáp, va gây thit hi ln v kinh tế, va đe da an ninh, an toàn hàng không. Đó cũng là lý do phi gp rút m rng phi trường Tân Sơn Nht. Theo thông báo ca ông Trnh Đình Dũng, mt trong các phó th tướng Vit Nam thì B Quc Phòng đã đng ý giao 21/157 héc ta đt!
Hin chưa rõ chính quyn Vit Nam đem đi nhng gì cho B Quc Phòng đ có th s dng 21 héc ta đó. Da trên tường thut ca báo chí Vit Nam thì ch có th biết là B Quc Phòng s đm trách vic xây dng nhà ga lưỡng dng và ch trì, phi hp vi B Giao Thông-Vn Ti đ chn nhà đu tư có năng lc thc hin vic ci to, m rng đường lăn, bãi đu phi cơ. B Quc Phòng cũng là phía ch trì vic nghiên cu quy hoch thêm các nhà ga khong 10 20 triu hành khách/năm và trung tâm bo trì, sa cha phi cơ…”

Ch riêng các din biến xoay quanh vic m rng phi trường Tân Sơn Nht và xây dng phi trường Long Thành cũng đã đ đ cho người ta mường tượng rng ti Vit Nam, ngoài lãnh th thuc nhà nước Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam, ít nht còn có lãnh th thuc v mt nhóm khác mang tên quân đi nhân dân Vit Nam. (G.Đ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét