Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Nguyễn Trần Bạt - hay hội chứng lý luận kỳ đà hoa


Trn Mnh Ho
“Tôi rt thích ngh quyết bn trung ương
Li Nguyn Trn Bt (www.vi-p.com.vn VT3)

Nguyn Trn Bt, tác gi quyn“ Đi thoi vi Tương lai” đã tng cnh cáo đng cng sn Vit Nam, da rng nếu đng không t do hóa, dân ch hóa xã hi, nht đnh s b nhân dân lt đ bng cách mng cam, quýt, bòng bưởi hay nhài nhiếc, như sau:
“ Tôi cho rng nhng món n ca nhng nhà cm quy Vit Nam đi vi dân tc này chính là dân ch hóa xã hi…Nếu viy không được thc hin bi h thì dân tc chúng ta s đi mt vi mt cuc cách mng xã hi (NXB HNV, 2010, trang 923) (Bauxite Vit nam online ngày 16-8-2011)
Trong ln nói chuyn vi các nhà lý lun hàng đu ca đng cng sn Vit Nam, Nguyn Trn Bt quên hn vic mình tng c xúy cho cách mng nâu, tím, vàng, cam quýt s nht đnh xy ra ti Vit Nam, đ nói ngược li rng, ch nên đ xy ra cách mng cách miết gì cN ĐNH CHÍNH TR là thượng sách thôi các đng chí cng sn trung kiên ơi, như sau:
NTB: “Tôi có nói trong quyn sách này là cái di chng ca cách mng không phi là chết chóc mà là s s hãi. Và s s hãi các di chng ca cách mng không ch có trong người dân mà có ngay trong c nhng người lãnh đo, nhng người cm quyn. Các cuc cách mng luôn kéo theo s s hãi, s bn đnh tinh thn, làm con người dng li không sáng to. Nếu như chúng ta to ra mt trng thái yên n thì mi người đu có th là tư tưởng ca riêng mình, mi người đu có th tr thành nhà khoa hc ca riêng mình. Do đó, t l con người có năng lc sáng to s ln hơn, ph biến hơn và điu đó làm cho nhân loi tr nên tiết kim hơn. Cho nên, lun đim ca tôi là lun đim nhân loi không còn đ sc chu đng các cuc cách mng. Nói cho cùng, các cuc cách mng din ra trong thc tế đi sng ca lch s nhân loi cũng không nhiu lm, mà hu qu ca nó đã ghê gm như vy. S sp đ ca Liên bang Xô viết là kết qu ca cách mng. Nhân cái đà đy, người ta đã to ra mt quc gia là kết qu ca s cưỡng bc rt nhiu th. Và nói rng cách mng là mt cơ hi ln cho rt nhiu k cơ hi.

KHI NHÀ DÂN CH NGUYN TRN BT ĐNG QUAN ĐIM VI K “PHN ĐNG” ĐIU CÀY NGUYN VĂN HI:
Chng như trong ông Nguyn Trn Bt luôn luôn tn ti hai con người khác trong mình, hai con người đi lhoàn toàn vi nhau: ông Điếu Cày Nguyn Văn Hi th lãnh “ Câu lc b nhà báo t do” va lãnh án 12 năm tù (sau khi đã b tù 2 năm rưỡi vì ti danh gán ghép: trn thuế) và ông Đinh Thế Huynh, y viên B chính tr, trưởng ban tuyên giáo trung ương. Lúc thì ông Nguyn Trn Bt ăn nói rt “phn đng” (mà toàn nói “phn đng” trên các báo chí sách v l phi) ging y như ông Điếu Cày Nguyn Văn Hi đã nói (ch được nói trên báo l trái). Rt l là ông Bt và ông Hi cùng phát ngôn nhng điu ging nhau, cùng xác nhn Vit Nam chưa có t do dân ch, cn phi đa nguyên chính tr, đng cn phi tr li t do đã cướp ca dân li cho dân…mà ông Hi thì b tù oan c hai ln ngót 16 năm và 7 năm qun thúc, còn ông Bt thì li được đng cng sn thưởng cho đi nước ngoài liên tù tì, cũng li liên tù tì lên truyn hình ca ngi đng vinh quang, Bác H vĩ đi…là sao?
Điếu Cày tng đu tranh ôn hòa đòi quyn được thc thi phép bin chng Mác –xít là xã hi phi phi có phe đi lp, trí thc phi đi lp vi đng cng sn thì lin b bt, còn Nguyn Trn Bt đòi đi lp ngay c trên báo chí sách v l phi thì li được đng tung hô theo kiu “phn đng có thưởng” như khi ông đnh nghĩa TRÍ THC PHI ĐI LP VI ĐNG CNG SN mi gi là trí thc như sau:
“Tiêu chun th nht là trí thc phi cm quyn v mt l phi, th hai là trí thc phi luôn luôn đi lp vi nhà cm quyn, đi lp vi quá kh, đi lp vi nhau và đi lp vi các yếu t bên ngoài” (mép gp bìa bn cun: “Nguyn Trn Bt – Đi thoi vi tương lai- tp 2-NXB Hi nhà văn 3-2011)
Điếu Cày đòi phi chính tr trong kinh tế, văn hóa giáo dc thì b bt còn Nguyn Trn Bt cũng phát ngôn y như Điếu Cày thì li được mi đi ging cho các giáo sư, các nhà giáo trong Hc vin chính tr H Chí Minh. Khi nhà cm quyn coi chính tr là thng soái, Nguyn Trn Bt vch ra nn giáo dc Vit Nam sa đa là vì nó b chính tr hóa, như sau: “Ci cách giáo dc v bn cht là phi chính tr hóa giáo dc, tr li cho hc đường tt c nhng s yên tĩnh ca nó” (sách đã dn)
Điếu Cày nói xã hi Vit Nam dưới s lãnh đo ca đng cng sn không có dân ch thì b b tù 14 năm rưỡi ( 2,5 năm “trn thuế” + 12 tù mi đây); Nguyn Trn Bt cũng nói như thế này  nhiu nơi, nhiu lúc thì li được đng thưởng công.Trên mép gp bìa bn cun “Ci cách và s phát trin” (NXB Hi Nhà Văn 6-2011), Nguyn Trn Bt vch ra mt mnh đ sng còn ca đng cng sn Vit Nam và dân tc Vit Nam là khi nn chính tr tuyt đi nm trong tay mt đng cm quyn thì nhân dân thc cht không có mt t do hay mt chút quyn lc nào: “Nếu xã hi tiếp tc là s hu ca các tp đoàn chính tr, thm chí người ta xây dng các pháp chế đ hp pháp hóa vai trò làm ch xã hi v mt chính tr ca các tp đoàn chính tr thì tc là không có nhân dân trong đó, tc là không có dân ch
Điếu Cày tng nói khi nào còn đng cng sn đc quyn, đc tôn thì xã hi không bao gi có t do thì b bt vào tù; Nguyn Trn Bt nói y chang Điếu Cày mà nói trong sách được xut bn, nói khi ging cho các nhà lý lun cao cp ca đng thì li được đng v tay:
“Trong quá kh, hu hết các Đng Cng Sn trên thế gii, đu đã tng làm vic này. H xây dng nn văn hoá đ kim soát xã hi v mt thái đ chính tr, xây dng đi ngũ công nhân đ làm ch da, làm lc lượng chính tr, xây dng đi ngũ trí thc làm trí khôn chính tr, tc là nhng người cm quyn luôn mun biến xã hi tr thành lc lượng ca mình, công c ca mình mà quên mt rng làm như vy s khiến cho xã hi không còn t do na.

KHI NGUYN TRN BT, NHÀ “ĐI LP CUI” LÀ ĐNG CHÍ VI ÔNG ĐINH TH HUYNH
Trong mt chương trình ca VT3 trò truyn vi ông Li Văn Sâm v “đng thun”, ông Bt đã hng chí tuyên b: “ Tôi rt thích ngh quyết bn trung ương”, mc dù không ai hi ông v ngh quyết này. (You Tube – Khách ca VT3: Lut sư Nguyn Trn Bt).
Bng cách mượn đài truyn hình đ lp công vi đng, ông Bt đã gián tiếp chôn ct vn liếng dân ch t do, chôn ct tư cách nhà nghiên cu đi lp vi chính quyn trong tàn tro ca thói trí trá, trong nm m ca phương pháp lun đa nhân cách.
Ông Nguyn Trn Bt tuyên b đng hn v phía chính quyn: “Nghiên cu xã hi hc tc là anh phi đt mình vào đa v ca nhà cm quyn, bi vì bao gi nhng nghiên cu xã hi cũng phi bt đu t lc lượng xã hi mnh nht, mà lc lượng xã hi mnh nht chính là các đng chính tr cm quyn. Vì nếu không xut phát t quyn li ca các đng chính tr cm quyn thì các khái nim t tế không hình thành được. Cho nên phi đt mình vào đa v ca h đ nghiên cu cái mà mình mun có hi gì cho h không?
Tôi đã có mt kết lun rng nhân quyn không còn là quyn chính tr, nhân quyn là quyn phát trin và chng li ri ro ca cuc sng.
Ông Bt tng tuyên b: mun thành trí thc thì phi đi lp vi chính quyn. Nay ông li tuyên b ông đng hn v phía đng cng sn đ ca ngi ngh quyết, đng hn v phía chính quyn đ nghiên cu xã hi hc. Do vy, ông Bt đã t tước b vai trò trí thc ca mình đ làm mt k không trí thc, đ được yêu đng thoi mái và được đng yêu. Ông Bt làm như mình chưa h đóng vai đi lp vi đng vi chính quyn, chưa tng đng quan đim “phn đng” vi anh Điếu Cày đang  tù vy. Ông Bt trí trá cãi cho đng: “nhân quyn không còn là quyn chính tr”, nghĩa là đc đng, đc quyn thì xã hi vn có nhân quyn, vn đy t do dân ch à Điếu Cày muôn năm trong tù ơi!?
Vì đng hn v phía chính quyn, nên ông Bt tha h mt sát dân oan b chính quyn cướp đt, nhc m dân oan là bn “ăn v chính ph”, bn “ không có năng lc” :
Người ta tưởng rng nhân quyn gn lin vi s đòi đt, kêu oan, biu tình, nhưng tôi không nghĩ như vy. Con người s dĩ ăn v chính ph là vì h không có năng lc.
Ông Bt có thiên tài biu din trò o thut ca cái chong chóng tư tưởng, ca con thò lò lý lun, thc thi s mnh cp kênh ca câu thơ dân gian vui tng bác T Đình Đ năm xưa: “Hoan hô bác T Đình Đ / Mi va theo đch thot v vi ta”. Phút trước mi thy ông Bt ôm khát vng anh Điếu Cày, thot mt cái, phút sau đã thy ông Bt ôm tinh thn bác Đinh Thế Huynh. Ông Bt hùng hn làm lut sư bo v đng: chính quyn cướp đt ca dân chính là nhân quyn cao nht v
Ông Nguyn Trn Bt khng đnh ĐNG CNG SN VIT NAM KHÔNG TOÀN TR (tc là KHÔNG ĐC TÀI): “Và đến bây gi, tôi kết lun là: không có bt kỳ nguy cơ nào v mt chính tr cho các nhà cm quyn, cho Đng Cng sn Vit Nam và cho chính ph Vit Nam khi chúng ta có mt xã hi dân s lành mnh. Ngược li, nó g cho h nhng gánh nng khng khiếp trong vic bành trướng cơ cu nhà nước đ t chc qun lý xã hi, cái mà nhiu người không thin chí gi là toàn tr. Tôi cho khái nim toàn tr là mt khái nim thun tuý lý thuyết. Xã hi chúng ta thc ra cũng không toàn tr. Các nhà lãnh đo ca chúng ta không có ai toàn tr. (Phn tô đlà TMH nhn mnh.)
Ngược vi xã hi toàn tr là xã hi dân ch ông Bt à? Hoan hô xã hi ta dân ch nht thế gii vì ông Bt vn lp đi lp li bài hát T DO GP TRIU LN TƯ BN này do ông Đinh Thế Huynh va gài vào b nh ID ca nhà nghiên cu theo phái “Pharisiêu-gi hình” Nguyn Trn Bt : “Xã hi chúng ta thc ra cũng không toàn tr. Các nhà lãnh đo ca chúng ta không có ai toàn tr.
Ông Bt gi như Tháp Bayon bn mt quay v bn hướng khác nhau mà mi người, t các phía khác nhau c tưởng ông ta ch có mt gương mt đi lp vi chính quyn. Khiến nhà thơ Hoàng Hưng (người tng b đng bt tù oan my năm tri ch vì dám cm tp thơ “Kinh Bc” ca Hoàng Cm trong người) phc lăn tinh thn phn kháng xã hi ca nhà lý lun đi lp Nguyn Trn Bt mà viết bài khen ông Bt hết li trên mng l trái Bauxite ViNam.
Con tc kè hoa có thiên tài đi màu da nhanh chp nhoáng đ sng còn. Thiết tưởng ông Nguyn Trn Bt, mt nhà kinh doanh giàu có không cn phi hc phép đi màu da đ liên tù tì đi màu theo thi tiết chính tr. Ông Bt còn lâu mi hc được phương cách ca tướng quân Brutus thi c La Mã: mt tay vung lên vn tuế Ceasar,và mt tay ngm rút dao đâm chết Ceasar. Thế thì xin ông Nguyn Trn Bt hãy thu dn các mc n ca mình li đ thiên h khi cười chê, đng đem ít mt n lý lun thò lò ca mình mà tng các cháu m côi cho chúng vui tết trung thu, ông Bt nhé .,.
Sài Gòn ngày 29-9 - 2012 ( tc 14 tháng tám âm, ti mai là tết trung thu)
Trn Mnh Ho
 Tác gi gi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét