Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Nhà nước Việt Nam liên tục vi phạm hiến pháp

Trn Mnh Ho

Tuy không phi là lut sư, nhưng chúng tôi đã có nhiu năm nghiên cu v đ tài lut pháp, nay thy khu hiu ca Nhà nước Vit Nam treo khp các cơ quan ln bé: “ Sng và làm vic theo Hiến pháp và pháp lut” nên viết bài này ch ra vic Nhà nước Vit Nam hu như không h thc hin khu hiu trên do mình đ ra, liên tc ban hành rt nhiu điu lut và văn bn dưới lut vi hiến; hi vng được quý v thc gi trong và ngoài nước, nht là gii lut sư ch giáo.
Có th nói, chúng tôi đã đc bn “Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 1992” đến gn như thuc lòng. (NXB Chính tr Quc gia 2005 - Bn sa đi, b sung năm 2001). Chúng tôi thy trong bn Hiến pháp này còn rt nhiu điu nghch lý, bt hp lý, trái vi nhiu công ước quc tế mà Vit Nam đã ký kết.
Trong lúc Nhà Nước Vit Nam đang nóng lòng ch được kếp np vào t chc Thương mi thế gii (WTO), thiết nghĩ, Hiến pháp và lut pháp Vit Nam cũng cn phi thay đi cho phù hp vi thông l quc tế; ngõ hu đưa công cuc ci cách kinh tế theo tiêu chun WTO, kèm theo vi công cuc ci cách nn chính tr Vit Nam đang b coi là nn chính tr lc hu nht thế gii, cho đúng vi li ông t ca ch nghĩa cng sn Karl Marx tng dy: “Kinh tế nào, chính tr y!”. Mt nn kinh tế tư bn tư nhân, kinh tế đa thành phn (đa nguyên) như đang tiến ti ca Vit Nam, nht thiết phi có nn chính tr đa nguyên phù hp đi kèm mi có cơ phát trin; đ hi vng Vit Nam không b tt hu khng khiếp, không còn phi đi đến 197 năm na mi tiến kp Singapore hôm nay.
Trước hết, chúng tôi xin phép bàn v ch “Quyn” tc quyn ca người dân: “Nhân Quyn” – (t “Nhân Quyn” này Đng và Nhà nước VN rt hãi!). Trong bn Hiến pháp này, chúng tôi đếm chưa hết, nhưng đã thy có my chc t “Quyn”: “Công dân có quyn” hu như nhan nhn khp các trang trong bn Hiến pháp, thôi thì đ các th quyn, y như công dân ca các nước t do trên thế gii vy; xin tm k ra các quyn: quyn sng t do, hnh phúc, quyn chính tr, quyn làm chính tr, quyn tư do báo chí, tư do ngôn lun, t do biu tình, quyn lp hi, quyn t do cư trú, quyn t do ra nứơc ngoài, quyn t do tôn giáo, quyn ng c, bu c, quyn góp ý trao đi (phê bình) nhà nước
Nhưng trên thc tế, người dân Vit Nam hu như không được hưởng nhng “quyn” đã ghi trên Hiến pháp. Đã gi là “Quyn” thì không phi đi xin; thế mà l thay, bt c nhu cu nh bé nào ca nhân dân thuc lĩnh vc quyn con người (nhân quyn), người dân Vit Nam (ông ch) cũng phi cúi đu làm đơn xin bn “đy t”, mà bn “đy t= Đng CS=Nhà nước VN” vn không cho! (“Cán b là đy t ca nhân dân”- Li ông H Chí Minh!).
Nhân đây, xin trích mt nguyên lý ca ch nghĩa Mác-Lênin: “Thc tế là tiêu chun ca chân lý!”. Hãy nhìn vào thc tế đi sng ca người dân Vit Nam, mi thy Đng CSVN và Nhà nước Vit Nam toàn ban hành nhng điu lut và văn bn dưới lut hu như đu vi phm Hiến pháp. Chúng tôi s th k ra 03 điu lut trong hàng trăm điu lut b Đng và Nhà nước vi phm trong 147 điu lut đã ghi trong bn Hiến pháp.
Trước khi k ra 03 Điu trong bn Hiến pháp b Nhà nước Vit Nam vi hiến. Chúng tôi xin trích Điu 146, trang trng tha nhn văn bn Hiến pháp – 1992 (bn sa đi) này là văn bn “Lut-pháp-M”, tc văn bn gc, tuyt đi không được ban hành các văn bn lut và dưới lut đi ngược li hiến pháp mà Điu 146 quy đnh như sau: “Hiến pháp nước CHXHCNVN là lut cơ bn ca Nhà nước, có hiu lc pháp lý cao nht. Mi văn bn pháp lut khác phi phù hp vi Hiến pháp”.
Như vy, nhng điu ghi trong Hiến pháp đã được Điu 146 này khuôn vào mc thước: “Lut cơ bn ca Nhà nước”, “Có hiu lc pháp lý cao nht”. Thế nào là “lut cơ bn”, thế nào là “hiu lc pháp lý cao nht”, thì mi người đu d hiu, d thng nht vi nhau. đây, ch còn mnh đ khng đnh mang tính tuyt đi ca bn “Hiến –pháp-M”:” Mi văn bn pháp lut khác phi phù hp vi Hiến pháp”. Chúng ta cùng nhau tra t đin đ tìm đúng ni hàm ca t: ”Phù hp”.
Theo t đin Huỳnh Tnh Paulus Ca: “Đi Nam Quc Âm T V” (Dictionnaire Annamite) (n bn 1895-1896) do NXB Tr in li 1998, trang 821, t “Phù hp”, được kêu bi âm Nam kỳ là: “Phù hp, hip: In nhau, ging nhau, hp nhau
Theo t đin: “T - Đin VitNam“ ca Ban tu thư Khai Trí, do nhà sách Khai trí n bn ti Sài Gòn 1971, đnh nghĩa như sau trang 672: “Phù Hp: Đúng vi nhau, ăn hp: V ngày tháng ca hai vic xy ra đã được phù hp
Theo “Đi t đin Tiếng Vit” do B Giáo Dc & Đào to, NXB Văn hoá Thông tin Hà Ni 1998, đnh nghĩa t “Phù hp” trang 1344, như sau: “Trùng khp, tương ng vi nhau: ni dung và hình thc phù hp vi nhau; có hoàn cnh, tính cách phù hp nhau
Như vy, t “phù hp” trong Điu 146 ca bn Hiến pháp 1992 phi được hiu đúng vi ni hàm ca nó như đnh nghĩa ca ba t đin trên. Nghĩa là, bt c văn bn pháp lut và dưới lut nào ca Nhà nước Vit Nam ban hành mà không ging in như nhng điu ghi trong Hiến pháp, không trùng khp, không tương ng, không đúng vi nhau so vi bn Hiến pháp thì đu vi hiến.
Rt tiếc, đa s pháp lut và văn bn dưới lut ca Nhà nước Vit Nam đu đi ngược li các điu đã ghi trong Hiến pháp. Xin vào trang web ca Chính ph nước CHXHCN Vit Nam, mc “H thng văn bn: Quy phm Pháp lut” : www.vietnam.gov.vn. Chúng tôi ch trích ra đây 03 Điu trong Hiến pháp, t Điu 68 đến Điu 70, đ chng minh Nhà nước Vit Nam là vua vi phm Hiến pháp, chà đp hiến pháp bng hàng nghìn điu lut không “Phù hp” vi bn Hiến pháp là “Lut cơ bn ca Nhà nước, có hiu lc pháp lý cao nht” !
“Điu 68: Công dân có quyn t do đi li và cư trú trong nước, có quyn ra nước ngoài và t nước ngoài v nước theo quy đnh ca pháp lut”.
Sau mi quyn công dân, bn Hiếp pháp điu có ghi câu: “theo quy đnh ca pháp lut” đ Nhà nước VN d đánh tráo khái nim mà cho ra hàng nghìn văn bn lut và dưới lut đi ngược li Hiếp pháp, không “ging in”, không “trùng khp”, không “đúng vi nhau”, không “tương ng” vi chính bn Hiếp pháp. Điu 68 trong Hiến pháp ghi rành rành: “Công dân có quyn t do đi li và cư trú trong nước” nhưng Nhà nước Vit nam đúng là “ông vua vi hiến”, đã ban hành lut “h khu” chng li Hiến pháp. Công dân Vit Nam được Hiến pháp quy đnh quyn t do đi li, t do cư trú trong toàn quc, mà mi ln đi khi nơi cư trú li phi làm đơn xin phép công an xin tm vng, đ đến nơi cư trú mi li phi trình công an làm đơn xin tm trú, y ht thân phn tù, hay người dân Vit Nam chính là k tù ti gia ?
Tho nào Tng bí thư Nguyn Văn Linh đã xác nhn chuyn tày tri: “Đng CSVN sinh ra đ trói nhân dân” (Nguyên văn câu nói ca Tng bí thư Nguyn Văn Linh: “Đng s ci trói cho văn ngh sĩ và trí thc”. Văn ngh sĩ và trí thc là tinh hoa, là đu tàu ca nhân dân, mà Đng xác nhn đng đã trói văn ngh sĩ, trí thc. Văn ngh sĩ, trí thc va là tinh hoa, là đu tu ca nhân dân, li cũng là nhân dân. Theo phép tam đon lun, ta có mt đng thc - mt kết lun đúng ý ca ông Tông bí thư Nguyn Văn Linh là: “Đng CSVN sinh ra đ trói nhân dân !
Cũng trong Điu 68, Hiến pháp cho công dân quyn: “Quyn ra nước ngoài và t nước ngoài v nước” mà sao “ông vua vi hiến” là Nhà nước Vit Nam thường xuyên cm các nhà bt đng chính kiến, nhng công dân t do không được phép ra nước ngoài; ví như va qua B công an đã không cp h chiếu ph thông cho công dân Bch Ngc Dương, cm thương gia Phm Bá Hi quay v n Đ làm vic là mt ví d
Điu 69 bn Hiến pháp 1992 ghi rõ ràng quyn ca công dân Vit nam như sau: “Công dân có quyn t do ngôn lun, t do báo chí; có quyn được thông tin; có quyn hi hp, lp hi, biu tình theo quy đnh ca pháp lut.
Đây là nhng quyn quan trng vào bc nht ca người dân, cái quyn ghi rành rành trên Hiến pháp, quyn mà 95% loài người sng trong các nước văn minh, tiến b, dân ch, t do được hưởng, mà l thay người dân Vit Nam vn b Nhà nước Vit Nam cm hết. Đng CSVN-Nhà nước VN ra hàng “tn” điu lut và dưới lut gm các ngh đnh, các ch th, ngh quyết cm nhân dân không được phép hưởng các quyn đã ghi trong Điu 69. Như đã nói trên, ông H Chí Minh tng nói: “Cán b = Đng CS = Nhà nước VN bao gi cũng ch là đy t ca nhân dân !”. Ma mai thay, bn “đy t” ra ti 600 t báo, trong khi “Ông ch” là nhân dân tuyt đi b bn “đy t” cm ch không được phép ra mt t báo nào! Không có t do báo chí, thì xã hi hoàn toàn không có t do. Vài ngày gn đây, nhóm các nhà dân ch gm nhà văn Hoàng Tiến, nhà báo Nguyn Khc Toàn, lut sư Nguyn Văn Đài, k sư Bch Ngc Dương… mi bàn nhau ra mt t báo có tính ni b ca nhóm trí thc yêu dân ch tên là “Tiếng nói Dân ch T do” ti Hà Ni, đã b công an khng b hết sc dã man: bt b, thm vn liên tc, khám nhà tch thu sách báo tài liu và máy vi tính… thì “quyn t do báo chí, t do ngôn lun, quyn được thông tin” ghi trong Điu 69 Hiến pháp ơi, ta chào mi, vì mi ch là Hiến pháp cui, Hiến pháp la mà thôi !
Chính nhà nước Vit Nam đã chà đp, vi phm trng trn có tính h thng Điu 69 này ca bn Hiến pháp bng cách sut hàng chc năm khng b, đàn áp, bt giam nhiu nhà bt đng chính kiến ch vì h s dng nhng quyn công dân v t do ngôn lun, t do báo chí, t do thông tin đã ghi trong Hiến pháp
Vic Nhà nước Vit Nam dùng bc tường la ngăn chn các trang web hi ngoi trên Internet là vi hiến, phm lut vì Hiến pháp ghi rành rành công dân có quyn được t do thông tin. “Ngh đnh ca chính ph v qun lý, cung cp và s dng dch v Internet” va ban hành là mt bng chng t cáo Nhà nước Vit Nam vi phm Hiến pháp.
Điu 69 quy đnh công dân có quyn hi hp, quyn lp hi nhưng Nhà nước Vit nam đã vi hiến; ví như gn đây có mt s anh em ng h “tuyên ngôn dân ch 8406” mi nhau ăn ung gn H Con Rùa Sài Gn, đã b công an quay phim, ri ln lượt bt b đày i khn cùng ch vì h thc thi quyn hi hp, quyn lp hi có ghi trong Hiến pháp
Điu 69 Hiến pháp tha nhn công dân có quyn biu tình mà Nhà nước Vit Nam ra điu lut phn Hiến pháp quá tc cười như sau: “c 05 người dân ra đường t tp là phi xin phép Nhà nước”. Đây là mt th lut v vn s muôn đi thành trò cười cho nhân loi. Xin hi Nhà nước Vit Nam: ví như gia đình chúng tôi gm hai b m và ba đa con đã ln, chúng tôi mun dt ba cháu cùng đi b đến công viên tp th dc, cn phi qua đường, cũng phi xin phép Nhà nước à?
Các cháu hc sinh trong xóm tôi r nhau tng tp năm by cháu đi hc theo đi hình hàng mt trên đường, cũng phi xin phép Nhà nước à? Mt đám ma, mt đám cưới đi b qua đường cũng phi xin phép à? Năm đến mười bà con nông dân làm đng, xn qun gánh phân, gánh lúa đi hàng mt (t tp) trên b đê (đường) cũng phi xin phép Nhà nước à các ông Đng CSVN tng v ngc chế đ này t do gp triu ln M, Anh, Pháp…ơi !?
Điu 70 trong Hiến pháp có đon viết như sau: “Công dân có quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hay không theo mt đo nào”. Thế mà chính Nhà nước Vit Nam vi hiến bng cách cm giáo hi Pht giáo Vit Nam thng nht ca Hòa thượng Thích Huyn Quang, Thích Qung Đ, cm giáo phái Hòa Ho ca c Lê Quang Liêm, cm hàng lot giáo phái Tin lành truyn đo… Đng thi, Nhà nước Vit Nam kiên quyết chính tr hoá, Mác-xít hoá các tôn giáo bng âm mưu biến các dòng đo Vit Nam thành Đo quc doanh, cha c quc doanh, ông sư quc doanh… Đó chính là hành đng vi phm trng trn t do tôn giáo ca Nhà nước Vit Nam.
Tu trung, mi pháp lut và các văn bn dưới lut, theo Điu 146 trong bn Hiến pháp quy đnh: rng nếu các văn bn lut kia không phù hp vi bn Hiến pháp gc, nghĩa là không ging như in Hiến pháp, không trùng khp vi Hiến pháp, không Đúng vi khuôn mu Hiến pháp, không tương ng, tương hp, tương đng vi Hiến pháp… như hàng “tn” văn bn lut do Nhà nước Vit Nam đã ban hành, thì thy thy đu vi phm Hiến pháp.
Thế mà “Ông vua vi hiến” là Nhà nước Vit Nam li đang đe da đưa các công dân Vit nam thc hin quyn công dân đúng vi Hiến pháp là các nhà dân ch bt đng chính kiến ra tòa, thì hi trên đi này, còn có gì ngược ngo hơn?
Sài Gòn 14-8-2006
T.M.H.

1 nhận xét:

  1. Nước Mỹ sau khi thất bại trong chiến tranh Việt Nam từng tuyên bố rằng: " Sẽ đánh bại Việt Nam nhưng không bằng vũ lực mà bằng biện pháp ít tốn kém hơn, không đổ máu, đó là biện pháp chiến tranh kinh tế. Thế nên hiện nay các Cường quốc tư bản đang cho Việt Nam vay rất nhiều vốn ODA, lẫn các nguồn vốn khác, cộng với bộ mặt tham nhũng ngày càng trầm trọng thì khả năng sụp đổ của cái Đảng CSVN này đã gần kề, lúc đó sẽ có một bản Hiến pháp mới cho dân tộc Việt Nam, tự do hơn, bình đẳng hơn, và phát triển hơn.

    Trả lờiXóa