Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Bài nói chuyện của Tổng Thống Mỹ v/v thay đổi mối quan hệ với Cuba

Bài nhận qua email, chưa kiểm chứng (chưa tìm thấy trang mạng nào đăng)

The White House, Washington

Yesterday, after more than 50 years, we began to change America's relationship with the people of Cuba.

We are recognizing the struggle and sacrifice of the Cuban people, both in the U.S. and in Cuba, and ending an outdated approach that has failed to advance U.S. interests for decades. In doing so, we will begin to normalize relations between our two countries.

I was born in 1961, just over two years after Fidel Castro took power in Cuba, and just as the U.S.severed diplomatic relations with that country.

Our complicated relationship with this nation played out over the course of my lifetime -- against the backdrop of the Cold War, with our steadfast opposition to communism in the foreground. Year after year, an ideological and economic barrier hardened between us.

That previous approach failed to promote change, and it's failed to empower or engage the Cuban people. It's time to cut loose the shackles of the past and reach for a new and better future with this country.

I want you to know exactly what our new approach will mean.

First, I have instructed Secretary of State John Kerry to immediately begin discussions with Cuba to re-establish diplomatic relations that have been severed since 1961. Going forward, we will re-establish an embassy in Havana, and high-ranking officials will once again visit Cuba.

Second, I have also instructed Secretary Kerry to review Cuba's designation as a State Sponsor of Terrorism -- a review guided by the facts and the law. At a time when we are focused on threats from ISIL and al Qaeda, a nation that meets our conditions and renounces terrorism should not face such a sanction.

Third, we'll take steps to increase travel, commerce, and the flow of information to -- and from -- Cuba. These steps will make it easier for Americans to travel to Cuba. They will make it easier for Americans to conduct authorized trade with Cuba, including exports of food, medicine, and medical products to Cuba. And they will facilitate increased telecommunications connections between our two countries: American businesses will be able to sell goods that enable Cubans to communicate with the United States and other countries.

Learn more about the steps we're taking to change our policy.

These changes don't constitute a reward or a concession to Cuba. We are making them because it will spur change among the people of Cuba, and that is our main objective.

Change is hard -- especially so when we carry the heavy weight of history on our shoulders.

Our country is cutting that burden loose to reach for a better future.

Thank you,

President Barack Obama

=====================

Nhà Trắng, Washington

Hôm qua, sau hơn 50 năm, chúng ta bắt đầu thay đổi mối quan hệ của Mỹ với người dân Cuba.

Chúng ta công nhận những cuộc đấu tranh và hy sinh của nhân dân Cuba, cả ở Mỹ và Cuba, và kết thúc một lối tiếp cận lỗi thời mà đã thất bại trong việc thúc đẩy lợi ích của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Làm như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chúng ta.

Tôi sinh ra vào năm 1961, chỉ hơn hai năm sau khi Fidel Castro lên nắm quyền ở Cuba, và cũng vừa lúc Mỹ cắt đứt các mối quan hệ ngoại giao với nước này.

Mối quan hệ phức tạp của chúng ta với quốc gia này diễn ra trong suốt cuộc đời của tôi - trong bối cảnh của cuộc Chiến tranh Lạnh, với sự phản đối kiên định của chúng ta với chế đô cộng sản ở mặt trước. Năm này qua năm khác, một rào cản ý thức hệ và kinh tế chận cứng giữa chúng tôi.

Cách tiếp cận trước đây đã thất bại trong việc thúc đẩy sự thay đổi, và nó đã không tạo quyền lực hoặc sự tham gia của nhân dân Cuba. Đã tới lúc phải cắt rời các xiềng xích của quá khứ và đạt tới một tương lai mới và tốt đẹp hơn với đất nước này.

Tôi muốn đồng bào biết chính xác phương pháp tiếp cận mới của chúng ta sẽ có ý nghĩa gì.

Trước tiên, tôi đã chỉ thị cho Ngoại trưởng John Kerry ngay lập tức bắt đầu các cuộc thảo luận với Cubađể tái thiết lập quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt từ năm 1961. Trong tương lai, chúng ta sẽ thiết lập lại sứ quán tại Havana, và các quan chức cấp cao sẽ một lần nữa đến thăm Cuba.

Thứ hai, tôi cũng đã chỉ thị cho Bộ trưởng John Kerry xét lại việc xem Cuba như là một nhà nước tài trợ cho khủng bố - một sự đánh giá theo hướng dẫn bỡi sự kiện và pháp luật. Vào thời điểm mà khi chúng ta đang tập trung vào các mối đe dọa từ Isil và al Qaeda, một quốc gia đáp ứng các điều kiện của chúng ta và từ bỏ chủ nghĩa khủng bố không nên đối mặt với một hình phạt như vậy.

Thứ ba, chúng ta sẽ tiến hành các bước để tăng du lịch, thương mại, và các dòng chảy thông tin đến - và từ - Cuba. Các bước này sẽ làm dễ dàng hơn cho người Mỹ đi du lịch tới Cuba. Nó sẽ làm dễ dàng hơn cho người Mỹ tiến hành thương mại hợp pháp với Cuba, gồm có xuất khẩu lương thực, thuốc men, và các sản phẩm y tế đến Cuba. Và chúng sẽ tạo điều kiện tăng các kết nối viễn thông giữa hai nước chúng ta: các doanh nghiệp Mỹ sẽ có thể bán hàng hóa mà giúp người dân Cuba có thể giao tiếp với Hoa Kỳ và các nước khác.

Tìm hiểu thêm về các bước mà chúng ta đang dùng để thay đổi chính sách của chúng ta.

Những thay đổi này không cấu thành một phần thưởng hoặc một thỏa hiệp với Cuba. Chúng ta đang thực hiện những sự thay đổi này bởi vì nó sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong nhân dân Cuba, và đó là mục tiêu chính của chúng ta.

Thay đổi thì khó khăn - đặc biệt là khi chúng ta phải mang gánh nặng lịch sử trên vai của chúng ta.

Đất nước chúng ta đang cắt giảm gánh nặng này để đạt được một tương lai tốt đẹp hơn.

Cảm ơn đồng bào,

Tổng thống Barack Obama

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét