Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Văn hoá chóNgàn năm Văn hoá có hay chăng?
Khuyển mã nào đâu phải thức ăn!
Giết thú trung thành, thừa bất nghĩa,
Thịt loài hữu dụng, thiếu nhân văn.
Bạn thân của trẻ, nhiều thân thiết,
Đày tớ giữ nhà, lắm tính năng.
Sống ở trên đời không nhắm chó,
Thác về cỏi dưới khỏi nhe răng.

Lục Vân Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét