Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Câu chuyện chủ nhật: Tự do trong cái đũng quần ( bài 2)


Lược ghi ca Bà Đm xòe.


Các bn thân mến!
Như đã hn vi các bn t Ch nht tun trước, tun nay chúng tôi li hi t ti tư gia ca nhà văn Nguyn Đình Chính đ bàn tiếp v T do, mt ch đ thiêng liêng đi vi bt kỳ mt sinh vt nào, đc bit là đi vi con người. Rt tin tưởng cuc " hi tho" s rôm r vì bui này có thêm Nhà giáo ni danh Phm Toàn, doanh nhân cũng đã ni danh Nguyn Đc Tri.
Tun trước, ngu nhiên mà chúng tôi đem T do ra bàn. Nghe nói LS Lê Quc Quân có đem bài tường thut tun trước vào face book và ti đây đã gp mt đi th nng ký cũng " bàn" v T do, đó là vic trung tá Công an TP HCM Vũ Văn Hin chính thc có tuyên b cho nn T do Vit Nam đã phát trin lên " tâm cao" mi: T do (là) cái c cc.
Tht bt ng, ch đ mi v T do này đã được rt nhiu công dân kh kính ca nước ta tham gia bàn tho, phi nói là rt sôi đng. Trên quechoa.vn B Lp lp tc có bài và nh đăng trang trng câu nói ni tiếng ca ông H Chí Minh t năm 1967: " Không có gì quý hơn đc lp t do" cùng câu nói cũng ni tiếng mi ra lò ca trung tá công an Vũ Văn Hin: "T do là cái c cc". Bo Lp cũng đng thi đ ngh B Giáo dc Vit Nam nên ra đ thi cho hc sinh, sinh viên bàn v "ngun ci" và s phát trin ca T do nước mình. Đng thi vi bài ca B Lp là bài lun công phu ca Nguyn Lân Thng v lòng biết ơn ca cái cc đi vi tuyên b mi ca trung tá công an Vũ Văn Hin. Mt bài t ơn, hàm ơn ca cái cc đi vi ngài trung tá công an tht cm đng, sâu sc và rt thu tình, đt lý.
Có th nói, nó hoan toàn xng đáng vi v tin bi và là danh nhân văn hóa đã khai sinh ra cái nn T do không có gì quý hơn đc lp ca x mình.
Cũng sc so không kém còn nhit huyết ca lòng yêu nước luôn sc sôi   người không có cc là Bùi Th Minh Hng. Ch đã có sáng kiến t nay nên ghi cái "tiên đ"  trang trng phi và nht đnh phi có bt kỳ văn bn nào, dù là ni giao hay ngoi giao ca mi công dân, mi t chc nước mình: Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam/ Đc lp  - T Do - Hnh phúc, nay thay bng cm t mi, giá tr mi ca t do: Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam/ Đc lp - Con cc - Hnh phúc đ tng li cho trung tá công an Vũ Văn Hin và nn T do không ngng phát trin nước mình.
Mt bài hưởng ng rt có tm vóc khác mà trong đó trích nhiu kinh đin triết hc đ chng minh s đúng đn ca T do là con cc ca nước mình, đó là bài " Tr bài cho Que choa" ca nhà giáo, tiến sĩ Chu Mng Long.
Có th nói, các bài có th dài ngn khác nhau, phong cách cũng khác nhau nhưng nhng bài lun v con cc - T do đu xut sc và đáng nhn đim 10 tuyt đi. Điu đó nói lên rng, sau gn 70 năm sng dưới chế đ cng sn, cái gì cũng đi lên, cái gì cũng phát trin, năm sau đu to và cao hơn năm trước, dân mình nay đã thm đm s hiu biết v tinh thn T do - Con cc như thế nào. Nó luôn như cc ca đám trai tráng tui lúc nào cũng có th căng cng, lúc nào cũng có th thc thi công vic mang s mnh T do này mt cách mnh m và quyết lit nht.
Có l còn nhiu bài lun hay, vĩ đi ch đ t do này na, nhưng như thế cũng đ đ buc phi ghi nhn cái T do được dân nước mình quan tâm đến chng nào ri.
Hoan hô nhng con người trác vit t 45 năm trước đã chế tác ra cm t mang tính đnh hướng vĩ đi v T do. Hoan h 45 năm sau nhng hu sinh ca người đã hin thc hóa đnh hướng T do bng mt hin thc sng đng, va c th, va thân thuc, va gn gi, va d thuc, d hiu cho bt kỳ mt người trưởng thành nào, bao gm c đc và cái.
Cha tri " đúng là hu sinh kh úy" ca dân tc Vit Nam mình. C ơi, c c yên tâm mà tĩnh dưỡng trong lăng. Con cháu c đã không h danh là con cháu ca người. Nó không nhng đã thun nhun tư tưởng, đo đc ca người, mà còn luôn biết đưa ch nghĩa người Vit Nam phát trin lên mt tâm cao mi. C yên tâm nha. Con cháu c đã đưa con thuyn Vit Nam cp bến  ngang bng các nước tiên tiến, hin đi, văn minh trong cõi 5 châu 4 bin này ri.
Thưa các bn!
Có l vì  không khi sôi đng ca cng đng mt cách bt ng trong tun v T do tác đng mà hôm nay cuc hi tho toàn nhng nhà vi  ý đnh được sp xếp t trước mà các nhà bàn v t do tr nên ngng mm hết. Mc dù ln "hi thi" này chúng tôi có bu ti hai người gi chc ch tch "hi tho", nhưng kết qu chí nhn được mt câu hi có ni dung tp trung vào ch đ t LS Lê Quc Quân: Đc lp và T do cái nào quan trng hơn cái nào?
Nguyn Hoàng Đc: T do ch là lát ct, không mang tính ph quát như T do.
Phm Toàn không đng ý, đem cái khái nim v đc lp và t do ra gii thích, nhưng nó li đi lòng vòng quá xa ch đ cn tho lun
Ri "hi tho" c như có ma mnh ám, không th nói mt cách rõ ràng, minh mn được. Có l ti cái Cc - T do ca trung tá Vũ Văn Hin xut hin trong tun còn đang nóng, đang có sc lan ta cao nên LS Lê Quc Quân không th lái câu chuyn vào ch đ chính được.
y mà xem đng h, thi gian "hi tho" cũng đã kéo dài ti 3 tiếng. Có th nói " hi tho" ln này ca chúng tôi đã tht bi. Hn các bn vào Ch nht tun sau khi cái cc - T do ca dư lun nước mình bt nóng cng đi mt chút.
Thành viên hi tho: Nhà giáo Phm Toàn, doanh nhân Nguyn Đc Tri, nhà văn Nguyn Đình Chính, nhà phê bình sân khu Nguyn Văn Thành, BS Nguyn Minh Đo, Nhà thơ Đàm Khánh Phương, Nhà văn Phm Thành, Triết gia Nguyn Hoàng Đc, LS Lê Quc Quân.
Bà Đm xòe

1 nhận xét: